ImageAlt1Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej

Arctic Paper S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego

skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. („Grupa Kapitałowa”), w której jednostką dominującą jest Arctic Paper S.A. („Jednostka dominująca”), które zawiera:

   skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r.;

sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:

   skonsolidowany rachunek zysków i strat;

   skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów;

   skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;

   skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych;

oraz

   informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające

(„skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej:

   przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2020 r., skonsolidowanych finansowych wyników działalności oraz skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony tego dnia, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

   jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.

 

Niniejsza opinia jest spójna z naszym sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia 10 marca 2021 r.

Podstawa Opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

   Krajowych Standardów Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) uchwałą nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. oraz uchwałą nr 1107/15a/2020 z dnia 8 września 2020 r.;

   ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („ustawa o biegłych rewidentach”);

   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE („rozporządzenie UE”);

   innych obowiązujących przepisów prawa.

Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi regulacjami została opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Niezależność i etyka

Jesteśmy niezależni od Grupy Kapitałowej zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”), przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do naszego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w Polsce i spełniliśmy wszystkie obowiązki etyczne wynikające z tych wymogów i Kodeksu IESBA. W trakcie badania kluczowi biegli rewidenci oraz firma audytorska pozostali niezależni od Grupy Kapitałowej zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach oraz w rozporządzeniu UE.

Kluczowe sprawy badania

Kluczowe  sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas naszego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości, a przy formułowaniu naszej opinii podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw. Zidentyfikowaliśmy następujące kluczowe sprawy badania:

Utrata wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne

Rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa niematerialne wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 1 128 mln zł.

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne ośrodka wypracowującego środki pieniężne Arctic Paper Grycksbo AB na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 82 mln zł, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego ich wartość, w wysokości 325 mln zł.

Odniesienie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego: Nota 5 Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie oraz szacunkach, Nota 9 Istotne zasady rachunkowości oraz Nota 22 Test utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych.

Kluczowa sprawa badania

Nasza reakcja

Wyniki finansowe ośrodka wypracowującego środki pieniężne („OWŚP”) związanego z Arctic Paper Grycksbo AB za 2020 rok, głównie w związku z wpływem pandemii COVID-19 na poziom sprzedaży, kształtują się poniżej poziomu oczekiwanego przez Zarząd Grupy Kapitałowej.

Wartość odzyskiwalna aktywów, które nie generują samodzielnie przepływów pieniężnych szacowana jest w oparciu o prognozowane przepływ pieniężne najmniejszego ośrodka generującego środki pieniężne, do którego należy dany składnik aktywów.

W związku z powyższymi, Grupa Kapitałowa przeprowadziła test na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne: Arctic Paper Grycksbo AB.

Oszacowanie prognozowanych przepływów pieniężnych wymaga od Grupy Kapitałowej przyjęcia szeregu założeń, takich jak stopy dyskonta, kursy walut, przyszłe ceny papieru i celulozy, a także założeń odnośnie oczekiwanych poziomów produkcji i sprzedaży, kosztów operacyjnych oraz długoterminowych założeń kształtowania się koniunktury gospodarczej. Założenia te wymagają zastosowania znaczących subiektywnych osądów oraz szacunków, które mają istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Ze względu na powyższe uznaliśmy utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych za kluczową sprawę badania.

Nasze procedury badania obejmowały między innymi:

         zrozumienie procesu testowania utraty wartości OWŚP oraz kontroli wewnętrznej w tym zakresie,

         ocenę zgodności stosowanej przez Grupę Kapitałową polityki w zakresie identyfikacji oraz utraty wartości OWŚP z zasadami wynikającymi z odpowiednich standardów sprawozdawczości finansowej,

         ocenę jakości budżetowania Grupy Kapitałowej na podstawie porównania budżetów sporządzanych w ubiegłych latach z ich późniejszą realizacją,

         korzystając ze wsparcia naszych specjalistów z zakresu wycen:

       ocenę przyjętych przez Kierownictwo założeń makroekonomicznych zastosowanych w modelu, w tym stopy dyskonta poprzez porównanie ich do publicznie dostępnych informacji,

       ocenę modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych pod kątem zgodności z wymogami odpowiednich standardów sprawozdawczości finansowej,

         ocenę znaczących założeń przyjętych do modelu, w szczególności poziomu sprzedaży oraz kosztów operacyjnych poprzez ich porównanie do danych historycznych Grupy Kapitałowej,  a w przypadku prognozowanych cen celulozy do publicznie dostępnych zewnętrznych prognoz,

         ocenę racjonalności znaczących założeń przyjętych przez Kierownictwo poprzez analizę wrażliwości modelu na zmiany w założeniach biorąc pod uwagę ewentualną stronniczość Kierownictwa w ustaleniu poziomu tych założeń.

Ponadto oceniliśmy poprawność oraz kompletność ujawnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie utraty wartości aktywów trwałych i wartości niematerialnych

Odpowiedzialność Kierownika i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej za skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Kierownik Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiającego rzetelny i jasny obraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i statutem Jednostki dominującej, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Kierownik Jednostki dominującej uznaje za niezbędną, aby zapewnić sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Kierownik Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy Kapitałowej do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, kwestii związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Kierownik Jednostki dominującej albo zamierza dokonać likwidacji Grupy Kapitałowej, zaniechać prowadzenia działalności, albo gdy nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania prowadzenia działalności.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”), Kierownik oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w tej ustawie. Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej są odpowiedzialni za nadzór nad procesem sprawozdawczości finansowej Grupy Kapitałowej.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Celem badania jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników podejmowane na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy Kapitałowej ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Kierownika Jednostki dominującej, obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

   identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego zniekształcenia

skonsolidowanego sprawozdania

finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż istotnego zniekształcenia wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może obejmować zmowę, fałszerstwo, celowe pominięcie, wprowadzenie w błąd lub obejście systemu kontroli wewnętrznej;

   uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej Grupy Kapitałowej;

   oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych z nimi ujawnień dokonanych przez Kierownika Jednostki dominującej;

   wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez

Kierownika Jednostki dominującej zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, oceniamy, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub okolicznościami, które mogą poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Grupy Kapitałowej do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w sprawozdaniu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na powiązane ujawnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieodpowiednie, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Grupa Kapitałowa zaprzestanie kontynuacji działalności;

   oceniamy ogólną prezentację, strukturę i treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, a także czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe odzwierciedla stanowiące ich podstawę transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację;

   uzyskujemy wystarczające i odpowiednie dowody badania odnośnie informacji finansowych jednostek lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy Kapitałowej w celu wyrażenia opinii na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jesteśmy odpowiedzialni za kierowanie, nadzór i przeprowadzenie badania Grupy Kapitałowej i pozostajemy wyłącznie odpowiedzialni za naszą opinię z badania.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej Jednostki dominującej informacje między innymi o planowanym zakresie i terminie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej Jednostki dominującej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz informujemy o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o działaniach podjętych w celu wyeliminowania zagrożeń lub zastosowanych zabezpieczeniach.

Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej Jednostki dominującej wskazaliśmy te sprawy, które były najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy uznając je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają ich publicznego ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że sprawa nie powinna być komunikowana w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje wynikające z jej ujawnienia przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.

Inne informacje

Na inne informacje składają się:

   pismo Prezesa Zarządu;

   wybrane dane finansowe;

   sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią tego Sprawozdania z działalności;

   odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 55 ust. 2c ustawy o rachunkowości;

   oświadczenie Zarządu Jednostki odnośnie sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności;

   informacja Zarządu Jednostki o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej;

   oświadczenie Rady Nadzorczej odnośnie Komitetu Audytu; oraz

   ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego i Sprawozdania z działalności dokonana przez Radę Nadzorczą,

 („Inne informacje”).

Odpowiedzialność Kierownika i Rady Nadzorczej Jednostki dominujące

Kierownik Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za Inne informacje zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.

Kierownik oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej są zobowiązani do

zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”), wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 55 ust. 2c ustawy o rachunkowości, spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji.

W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacjami, i czyniąc to, rozważenie, czy nie są one istotnie niespójne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, z naszą wiedzą uzyskaną w trakcie badania, lub w inny sposób wydają się być istotnie zniekształcone. Jeżeli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenie w Innych informacjach, to jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania.

Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Ponadto zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jesteśmy zobowiązani do wydania opinii, czy Grupa Kapitałowa w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła informacje wymagane przepisami prawa lub regulaminami, a w odniesieniu do określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub regulaminach stwierdzenie, czy są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa i informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz do poinformowania, czy Grupa Kapitałowa sporządziła odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.

Pismo Prezesa Zarządu, wybrane dane finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią tego Sprawozdania z działalności, odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 55 ust. 2c ustawy o rachunkowości, oświadczenie Zarządu Jednostki odnośnie sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności i informację Zarządu Jednostki o dokonaniu wyboru firmy

audytorskiej uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania, a następujące elementy:

   oświadczenie Rady Nadzorczej odnośnie Komitetu Audytu; oraz

   ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego i Sprawozdania z działalności dokonana przez Radę Nadzorczą,

będą dostępne po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne zniekształcenie w elementach Innych informacji sporządzanych po dniu wydania sprawozdania z badania jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą Jednostki dominującej.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie pracy wykonanej w trakcie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności, we wszystkich istotnych aspektach:

   zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa; oraz

   jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego

Naszym zdaniem, w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią Sprawozdania z działalności, Grupa Kapitałowa zawarła informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („rozporządzenie”).

Ponadto naszym zdaniem informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, we wszystkich istotnych aspektach:

   zostały sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, oraz

   są zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Informacja na temat informacji niefinansowych 

Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach potwierdzamy, że Grupa Kapitałowa sporządziła odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 55 ust. 2c ustawy o rachunkowości.

Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.

Oświadczenie na temat Innych informacji

Ponadto oświadczamy, że w świetle wiedzy o Grupie Kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności oraz pozostałych Innych informacjach istotnych zniekształceń.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Oświadczenie na temat świadczenia usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy zabronionych usług niebędących badaniem, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia UE oraz art. 136 ustawy o biegłych rewidentach.

Wybór firmy audytorskiej

Zostaliśmy wybrani po raz pierwszy do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 22 lutego 2018 r. oraz ponownie w kolejnych latach, w tym uchwałą z dnia 23 października 2019 r. do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. Całkowity nieprzerwany okres zlecenia badania wynosi 3 lata począwszy od roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Opinia na temat zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego w jednolitym elektronicznym formacie raportowania z wymogami rozporządzenia o regulacyjnych standardach technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania

W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostaliśmy zaangażowani do przeprowadzania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w celu wyrażenia opinii czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2020 r. i za rok zakończony tego dnia sporządzone w jednolitym elektronicznym formacie raportowania zawarte w pakiecie sprawozdawczym o nazwie ESEF_APSA_2020_Raport_roczny_skonsolidowany.zip („skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF”) zostało oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania oraz pozostałymi rozporządzeniami delegowanymi Komisji (UE) w odniesieniu do aktualizacji taksonomii, która ma być stosowana na potrzeby jednolitego elektronicznego formatu raportowania, zwanymi łącznie dalej regulacyjnymi standardami technicznymi ESEF („RST ESEF”) oraz spełnia warunki techniczne dotyczące specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania, które są określone w tych regulacjach.

Odpowiedzialność Kierownika i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej

Kierownik Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF zgodnie z wymogami

dotyczącymi oznakowania oraz warunkami technicznymi dotyczącymi specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania, które są określone w RST

ESEF. Odpowiedzialność ta obejmuje wybór i zastosowanie odpowiednich znaczników XBRL, przy użyciu taksonomii określonej w RST ESEF.

Odpowiedzialność Kierownika Jednostki dominującej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF wolnego od istotnych niezgodności spowodowanych oszustwem lub błędem.

Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, obejmującego również sporządzenie sprawozdań finansowych zgodnie z formatem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

Naszym celem było wyrażenie opinii czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w RST ESEF oraz spełnia warunki techniczne dotyczące specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania, które są określone w tych regulacjach.

Naszą usługę przeprowadziliśmy zgodnie z postanowieniami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”, („KSUA 3000 (Z)”) przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KRBR”) uchwałą nr 3436/52e/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. (z późn. zm.). Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało przygotowane zgodnie z przyjętymi kryteriami.

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne niezgodności.

Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oceny ryzyka wystąpienia istotnych niezgodności spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF zgodnie z przyjętymi kryteriami w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności jej działania. Przeprowadzone przez biegłego rewidenta procedury obejmowały również ocenę, czy zagadnienie będące przedmiotem usługi jest odpowiednie a przyjęte kryteria stosowne do danych okoliczności.

Przeprowadzone przez nas procedury obejmowały między innymi:

§  uzyskanie zrozumienia procesu wyboru i zastosowania przez Jednostkę dominującą znaczników XBRL oraz zapewniania zgodności z RST ESEF, w tym zrozumienie działania systemu kontroli wewnętrznej związanej z tym procesem,

§  ocena spełnienia wymogów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania, w tym zastosowania formatu XHTML,

§  uzgodnienie oznakowanych informacji umieszczonych w pakiecie sprawozdawczym zawierającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF do czytelnego dla człowieka formatu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

§  ocena kompletności oznakowania informacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w formacie ESEF przy użyciu znaczników XBRL,

§  ocena czy użyte przez Jednostkę dominującą znaczniki XBRL z taksonomii określonej w RST ESEF zostały odpowiednio zastosowane oraz, że użyto rozszerzeń taksonomii w sytuacjach gdy w podstawowej taksonomii określonej w RST ESEF nie zidentyfikowano odpowiednich elementów, w tym czy dokonano prawidłowego zakotwiczenia zastosowanych rozszerzeń taksonomii w podstawowej taksonomii określonej w RST ESEF.

Jako firma stosujemy Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1 - „Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych” przyjęty przez KRBR uchwałą nr 2040/37a/2018 z dnia 3 marca 2018 r. (z późn. zm.) jako krajowy standard kontroli jakości, który wymaga od nas wdrożenia i utrzymywania kompleksowego systemu kontroli jakości z udokumentowaną polityką i procedurami dotyczącymi zgodności z zasadami etyki, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami prawa.

Spełniamy wymogi dotyczące niezależności i etyki wynikające z Kodeksu IESBA, który jest oparty na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania tajemnicy informacji oraz profesjonalnego postępowania, jak również inne wymogi niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

Określenie kryteriów

Kryteria oceny zgodności skonsolidowanego sprawozdania w formacie ESEF zostały określone w RST ESEF.

Podstawa Opinii z zastrzeżeniem

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF na dzień 31 grudnia 2020 r. i za rok zakończony tego dnia nie zawiera kompletnej warstwy powiązań obliczeń taksonomii rozszerzonej w celu dokumentowania zależności arytmetycznych między numerycznymi elementami taksonomii podstawowej lub rozszerzonej.  Naszym zdaniem, zgodnie z punktem 6 załącznika IV rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającego dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania, Kierownik Jednostki dominującej powinien był zapewnić kompletność warstwy powiązań obliczeń taksonomii rozszerzonej w celu dokumentowania zależności arytmetycznych między elementami taksonomii podstawowej lub rozszerzonej ze sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Opinia z zastrzeżeniem

Podstawę sformułowania naszej opinii stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego opinia powinna być czytana z uwzględnieniem tych kwestii.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z wykonania usługi atestacyjnej.

Naszym zdaniem, za wyjątkiem skutków sprawy opisanej w sekcji „Podstawa Opinii z zastrzeżeniem”, skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF na dzień 31 grudnia 2020 r. i za rok zakończony tego dnia zostało przygotowane we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z wymogami RST ESEF.

W imieniu firmy audytorskiej

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Nr na liście firm audytorskich: 3546

Podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

Podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

Wojciech Drzymała

Ewa Skrzypczak

Kluczowy biegły rewident

Kluczowy biegły rewident

Nr w rejestrze 90095

Nr w rejestrze 12897

Komandytariusz, Pełnomocnik

Poznań, 16 marca 2021 r.