Obraz 83

Spis treści
Wybrane jednostkowe dane finansowe

List Prezesa Zarządu Arctic Paper S.A.

Opis działalności Spółki Arctic Paper

Podsumowanie wyników finansowych

Istotne informacje i czynniki mające wpływ na osiągane wyniki finansowe oraz ocenę sytuacji finansowej

Czynniki mające wpływ na rozwój Spółki

Informacje uzupełniające

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Informacja zgodnie z wymogami szwedzkich przepisów dotyczących ładu korporacyjnego.

Informacja Zarządu Arctic Paper S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej

Oświadczenia Zarządu

Jednostkowe sprawozdania finansowe

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające

1.
Informacje ogólne

2.
Identyfikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego

3.
Skład Zarządu Spółki

4.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

5.
Inwestycje Spółki

6.
Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

7.
Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

8.
Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

9.
Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie

10.
Istotne zasady (polityka) rachunkowości

11.
Przychody ze sprzedaży

12.
Pozostałe przychody i koszty

13.
Podatek dochodowy

14.
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję

15.
Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty

16.
Pozostałe aktywa

17.
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

18.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

19.
Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe / rezerwowe

20.
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych

21.
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki

22.
Rezerwy

23.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania finansowe

24.
Zobowiązania warunkowe

25.
Informacje o podmiotach powiązanych

26.
Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

27.
Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

28.
Instrumenty finansowe

29.
Zarządzanie kapitałem

30.
Struktura zatrudnienia

31.
Przyczyny występowania różnic pomiędzy zmianami wynikającymi ze sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zmianami wynikającymi ze sprawozdania z przepływów pieniężnych

32.
Zdarzenia następujące po dniu bilansowym