Arctic Paper SA
RAPORT ROCZNY
2022
Raport Roczny 2022 Arctic Paper S.A.
Spis treści
Wybrane jednostkowe dane finansowe 4
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
ARCTIC PAPER SA do raportu za 2022 rok 5
List Prezesa Zarządu Arctic Paper S.A. 6
Opis działalności Spółki Arctic Paper 7
Podsumowanie wyników finansowych 11
Istotne informacje i czynniki mające wpływ na
osiągane wyniki finansowe oraz ocenę sytuacji
finansowej 17
Czynniki mające wpływ na rozwój Spółki 19
Informacje uzupełniające 21
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu
korporacyjnego 26
Informacja zgodnie z wymogami szwedzkich
przepisów dotyczących ładu korporacyjnego. 38
Informacja Zarządu Arctic Paper S.A. o
dokonaniu wyboru firmy audytorskiej 40
Oświadczenia Zarządu 41
Jednostkowe sprawozdania finansowe 43
Zasady (polityki) rachunkowości oraz
dodatkowe noty objaśniające 48
1. Informacje ogólne 48
2. Identyfikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego
48
3. Skład Zarządu Spółki 48
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 48
5. Inwestycje Spółki 49
6. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i
szacunkach 50
7. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 50
8. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 51
9. Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane,
a nie weszły jeszcze w życie 51
10. Istotne zasady (polityka) rachunkowości 53
11. Przychody 62
12. Pozostałe przychody i koszty 62
13. Podatek dochodowy 64
14. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję 65
15. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty 66
16. Pozostałe aktywa 67
17. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności 71
18. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 71
19. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe / rezerwowe 72
20. Oprocentowane kredyty bankowe i cashpooling 73
21. Długoterminowe zobowiązania pracownicze 74
22. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe
zobowiązania oraz pozostałe zobowiązania finansowe 75
23. Zobowiązania warunkowe 75
24. Informacje o podmiotach powiązanych 77
25. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych 78
26. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 79
27. Instrumenty finansowe 82
28. Zarządzanie kapitałem 86
29. Struktura zatrudnienia 86
30. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 87