1
Grupa Kapitałowa Arctic Paper
Sprawozdanie Zarządu
2022
Sprawozdanie Zardu 2022 Arctic Paper S.A. 2
Spis treści
List Prezesa Zarządu Arctic Paper S.A. .............................................................................................................. 4
WPROWADZENIE ................................................................................................................................................ 5
Informacje o raporcie ......................................................................................................................................... 6
Definicje i objaśnienia skrótów .......................................................................................................................... 7
Stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań ..................................................................................... 12
Stwierdzenia odnoszące się do czynników ryzyka ........................................................................................... 12
Wybrane skonsolidowane dane finansowe ....................................................................................................... 14
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU .............................................................................................................................. 15
Opis działalności Grupy Arctic Paper SA ........................................................................................................ 16
Informacje ogólne .................................................................................................................................................................. 16
Struktura grupy kapitałowej .................................................................................................................................................... 18
Zmiany w strukturze kapitałowej Grupy Arctic Paper ................................................................................................................ 18
Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania ...................................................................................................................... 18
Struktura akcjonariatu ............................................................................................................................................................ 18
Otoczenie rynkowe ................................................................................................................................................................. 19
Kierunki rozwoju i strategia ..................................................................................................................................................... 22
Struktura sprzedaży ............................................................................................................................................................... 22
Rynki zbytu ............................................................................................................................................................................ 23
Odbiorcy ................................................................................................................................................................................ 23
Dostawcy ............................................................................................................................................................................... 24
Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności ............................................................................................. 25
Badania i rozwój .................................................................................................................................................................... 25
Sprawy pracownicze ............................................................................................................................................................... 25
Środowisko naturalne ............................................................................................................................................................. 25
Podsumowanie skonsolidowanych wyników finansowych ............................................................................... 29
Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z zysków i strat .......................................................................................... 29
Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej .................................................................................. 32
Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych .......................................................................... 35
Istotne informacje i czynniki mające wpływ na osiągane wyniki finansowe oraz ocenę sytuacji finansowej ... 36
Kluczowe czynniki wpływające na wyniki działalności ............................................................................................................... 36
Zdarzenia i czynniki o charakterze nietypowym ........................................................................................................................ 37
Wpływ zmian w strukturze Grupy Arctic Paper na wynik finansowy ........................................................................................... 37
Inne istotne informacje ........................................................................................................................................................... 37
Czynniki mające wpływ na rozwój Grupy Arctic Paper ..................................................................................... 39
Informacje o trendach rynkowych ............................................................................................................................................ 39
Czynniki mające wpływ na wyniki finansowe w perspektywie kolejnego roku ............................................................................. 40
Czynniki ryzyka ...................................................................................................................................................................... 41
Informacje uzupełniające .................................................................................................................................. 45
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników finansowych ...................... 45
Sprawozdanie Zardu 2022 Arctic Paper S.A. 3
Zasady sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ......................................................................... 45
Informacje o dywidendzie ....................................................................................................................................................... 45
Zmiany w organach Arctic Paper S.A. ..................................................................................................................................... 45
Zmiany w kapitale zakładowym Arctic Paper S.A. .................................................................................................................... 46
Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej ....................................................................................... 46
Umowy z Członkami Zarządu gwarantujące rekompensaty finansowe ....................................................................................... 46
Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące
Spółkę Arctic Paper S.A. ........................................................................................................................................................ 46
Zarządzanie zasobami finansowymi ........................................................................................................................................ 47
Lokaty kapitałowe i inwestycje ................................................................................................................................................ 47
Informacje o instrumentach finansowych ................................................................................................................................. 47
Informacje o poręczeniach, gwarancjach i zastawach ............................................................................................................... 47
Istotne pozycje pozabilansowe ................................................................................................................................................ 48
Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych ............................................................................................................ 48
Informacja o toczących się istotnych postępowaniach sądowych, arbitrażowych i przed organami administracji publicznej .......... 48
Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi zawartych na warunkach innych niż rynkowe ........................................... 48
Informacja o umowach powodujących zmiany w proporcjach posiadanych akcji ......................................................................... 48
Informacje o nabyciu akcji własnych ........................................................................................................................................ 48
Informacje na temat podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ................................................................... 48
Zatrudnienie .......................................................................................................................................................................... 49
Informacja o sporządzeniu odrębnego sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych ............................... 49
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego .................................................................................. 50
Zbiór zasad ładu korporacyjnego ............................................................................................................................................ 50
Wskazanie, w jakim zakresie Emitent odstąpił od postanowień zasad ładu korporacyjnego ........................................................ 50
Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych ............ 51
Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji ........................................................................... 52
Papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne ................................................................................................... 52
Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta oraz
wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu ................................................................................................... 52
Opis zasad zmiany Statutu Emitenta ....................................................................................................................................... 53
Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia ...................................................................................................................... 53
Opis działań organów zarządzających i nadzorujących Emitenta oraz ich komitetów, a także informacje o składzie
osobowym tych organów ......................................................................................................................................................... 54
Informacja zgodnie z wymogami szwedzkich przepisów dotyczących ładu korporacyjnego. ........................... 63
Zgromadzenie akcjonariuszy ................................................................................................................................................... 63
Powoływanie organów spółki .................................................................................................................................................. 63
Zadania organów spółki .......................................................................................................................................................... 63
Wielkość i skład organów spółki .............................................................................................................................................. 63
Przewodniczący organów spółki .............................................................................................................................................. 64
Postępowanie organów spółki ................................................................................................................................................. 64
Wynagradzanie osób zasiadających w organach spółki i kadry zarządczej .............................................................................. 64
Informacje na temat ładu korporacyjnego ................................................................................................................................ 64
Informacja Zarządu Arctic Paper S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej ................................................ 65
Oświadczenia Zarządu ...................................................................................................................................... 66
Dokładność i wiarygodność prezentowanych raportów ............................................................................................................. 66
Sprawozdanie Zardu 2022 Arctic Paper S.A. 4
List Prezesa Zarządu Arctic Paper S.A.
Szanowni Państwo,
Miło mi poinformować, że miniony rok to kolejny, w którym grupa Arctic Paper osiągnęła bardzo dobre wyniki. Był to czas bardz o
dynamicznych zmian, wiele czynników miało znaczący wpływ na naszą działalność. Na bieżąco modyfikowaliśmy nasze działania,
dopasowując je do otoczenia biznesowego.
Wojna na Ukrainie w pewnym stopniu wpłynęła na naszą działalność. Zaprzestaliśmy wymiany handlowej z krajami
zaangażowanymi w ten konflikt. Zmuszeni byliśmy znaleźć nowe źródła zaopatrzenia w surowce. W poprzednich latac h do tych
krajów sprzedawaliśmy niespełna 1,5% całego wolumenu papieru. Wysoki popyt w Europie pozwolił nam przekierować ten
wolumen do innych krajów w Europie Zachodniej. W aspekcie humanitarnym włączyliśmy się w pomoc ukraińskim dzieciom,
przekazując środki na zakup lekarstw, odzieży i żywność. Jako producent papieru przekazaliśmy do ukraińskich szkół ponad 150
tysięcy zeszytów.
Postpandemiczne ożywienie w gospodarce europejskiej sprzyjało zwiększeniu naszej sprzedaży. Odnotowaliśmy wysoki popyt na
wszystkie nasze produkty. Rownocześnie wystąpiły czynniki inflacyjne, co spowodowało wzrost kosztów produkcji. Szczególnie
zauważalne było to na rynku energii, ale wzrost kosztów objął również inne składniki jak na przykład usługi czy transport. Do bra
koniunktura na papier pozwoliła nam wprowadzać z sukcesem kolejne podwyżki cen gotowych wyrobów celem kompensowania
wzrostu kosztów produkcji. Warte podkreślenia jest to, iż nasza strategia opiera się na osiąganiu zakładanych rentowności a n ie
na maksymalizacji tonażu sprzedawanego papieru. Dzięki temu przez cały rok osiągaliśmy bardzo dobre wyniki.
Przez cały rok odnotowaliśmy wysoki popyt na celulozę. Silny impuls rynkowy związany z ożywieniem światowej gospodarki po
pandemii, a także kontynuacja trendu zastępowania opakowań plastikowych wyrobami wykonanymi z surowców naturalnych,
takimi jak celuloza, umożliwił zwiększenie przychodów w tym segmencie.
Europejski rynek energii był bardzo rozchwiany, a obawy o jej dostępności powodowały bardzo duże wahania cen. Dzi ęki
wprowadzonym już w przeszłości rozwiązaniom, takim jak wytwarzanie części energii bezpośrednio w fabrykach czy zakupami
energii w oparciu o wieloletnie kontrakty byliśmy mniej narażani na drastyczny wzrost cen energii. Realizujemy projekty
inwestycyjne związane z istotnym zwiększeniem samowystarczalności energetycznej zarówno w segmencie papieru jak i w
segmencie celulozy.
Konsekwentna realizacja strategii 4P i osiągane dzięki temu wyniki potwierdziają, że Arctic Paper jest rzetelnym i solidnym
partnerem dla swoich klientów, a także spełnia oczekiwania akcjonariuszy.
Dziękuję całemu zespołowi Grupy Arctic Paper za konsekwencję w realizacji postawionych przed nimi zadań.
Z wyrazami szacunku
Michał Jarczyński
Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.