Polityka dotycząca kodeksu postępowania

Kodeks postępowania Spółki Arctic Paper opisuje podstawowe zasady zachowania obowiązujące pracowników Arctic Paper i wszystkie osoby reprezentujące Arctic Paper. Zobowiązujemy się do uczciwego i etycznego postępowania w kontaktach ze wszystkimi interesariuszami.


Oznacza to, że:

 • Pracownicy Arctic Paper muszą stosować zasady uczciwości i rzetelności
  w każdym aspekcie postępowania w kontakach z innymi pracownikami, klientami, dostawcami, innymi partnerami biznesowymi, społecznościami i władzami państwowymi.
 • Ani Arctic Paper ani żaden z jej pracowników nie będzie dokonywał ani przyjmował nielegalnych lub niewłaściwych płatności lub łapówek i powstrzyma się od udziału w jakichkolwiek korupcyjnych praktykach biznesowych.

 • Arctic Paper przestrzega przepisów antymonopolowych i dotyczących uczciwej konkurencji i nie angażuje się w działania, które ograniczają wolny handel lub konkurencję.

 • Pracownicy Arctic Paper unikają wchodzenia w sytuacje, w których ich osobiste, rodzinne lub finansowe interesy mogą być w konflikcie z interesami Spółki.
  W przypadku zaistnienia takiego potencjalnego konfliktu interesów, pracownik ujawnia ten fakt i zwraca się o zgodę do swojego przełożonego.

 • Pracownicy Arctic Paper są zobowiązani do poszanowania praw własności materialnej i intelektualnej. Obejmuje to obowiązek poszanowania i ochrony własności materialnej i intelektualnej Arctic Paper, jak również nieangażowania się w działania naruszające prawa własności innych organizacji lub osób.

 • Arctic Paper zobowiązuje się do otwartej i przejrzystej komunikacji w granicach tajemnicy handlowej. Arctic Paper stosuje uczciwe praktyki marketingowe
  i dostarcza klientom i innym partnerom biznesowym rzeczowych i bezstronnych informacji na temat swoich produktów i usług.

 • Arctic Paper zapewnia odpowiednią obsługę i wsparcie klienta oraz rozpatruje skargi i sytuacje sporne zgodnie z praktyką biznesową i obowiązującymi przepisami.

 • Arctic Paper szanuje prywatność danych dotyczących poszczególnych osób (zarówno pracowników, jak i osób trzecich) i chroni takie dane za pomocą odpowiednich zabezpieczeń. Żaden pracownik Arctic Paper bez odpowiedniego upoważnienia nie uzyska dostępu, nie zmieni, nie ujawni ani nie wykorzysta żadnych danych osobowych w celu innym niż jest to dozwolone zgodnie z prawem. Arctic Paper jest otwarta wobec pracowników i osób trzecich na zmiany i praktyki dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych.

 • Każdy pracownik Arctic Paper, który wie o naruszeniu obowiązującego prawa lub niniejszej polityki, powinien niezwłocznie poinformować o tym swojego przełożonego.

 • Arctic Paper wprowadziła politykę zgłaszania przypadków naruszenia (ang. Whistle-blower policy), która pozwala na zapewnienie zgodności
  z postanowieniami Kodeksu Postępowania oraz prawodawstwem UE.

Zasady pobierania