Raporty ESEF

Od 1 stycznia 2020 r. jednostki będące emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej mają obowiązek sporządzania raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania („ESEF”).