Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2011

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ARCTIC PAPER S.A. odbyło się 26 maja 2011r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. J. H. Dąbrowskiego 334A w Poznaniu.


1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Pobierz


2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Arctic Paper S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na dzień 30 kwietnia 2011 r., tj. na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna, ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna wynosi 55.403.500 (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta trzy tysiące pięćset).


3. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A.

Pobierz


4. Skonsolidowany raport roczny Arctic Paper S.A. za 2010r. wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta.


5. Sprawozdanie finansowe Arctic Paper S.A. za 2010r. wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta.


6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Arctic Paper S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

Pobierz


7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Arctic Paper S.A. za rok 2010

Pobierz


8. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną

Pobierz


9. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną

Pobierz


10. Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arctic Paper S.A.

Pobierz


11. Kontact: wza@arcticpaper.com