Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2019

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ARCTIC PAPER S.A. odbędzie się dnia 28 MAJA 2019 r. o godz. 11.00 w budynku Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, II piętro, sala: C2.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Pobierz

2. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE ARCTIC PAPER S.A. I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.

Na dzień 29 kwietnia 2019 r., tj. na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna, ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna wynosi 69.287.783 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy).


3. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A.
Pobierz

4. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A. 

Pobierz

5. Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki Akcyjnej Arctic Paper S.A. wraz z proponowanymi zmianami
Pobierz

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w roku 2018

Pobierz


7. Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. – Pani Doroty Raben

Pobierz

8. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.
Pobierz

9. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.
Pobierz

10. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Pobierz


11. Kontakt: wza@arcticpaper.com

12. Godziny pracy Biura Zarządu: dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00, w pozostałe dni Biuro nie pracuje.