Zwyczajne Wolne Zgromadzienie Akcjonariuszy 2010

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ARCTIC PAPER S.A. ODBYŁO SIĘ 8 CZERWCA 2010 r. godz. 10.00 Centrum Konferencyjne RONDO 1 przy Rondzie ONZ 1 w Warszawie.


1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą.

Pobierz


2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Arctic Paper S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na dzień 13 maja 2010 r., tj. na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna, ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna wynosi 55.403.500 (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta trzy tysiące pięćset).


3. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A.

Pobierz


4. Sprawozdanie finansowe Arctic Paper S.A. za 2009r. wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta.


5. Sprawozdanie finansowe Arctic Paper S.A. za 2009r. wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta.


6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Arctic Paper S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.

Pobierz


7. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.

Pobierz


8. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.

Pobierz


9. Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arctic Paper S.A. (projekt)

Pobierz


10. Informacja o zmianach w Statucie Spółki.

Pobierz


11. Statut po zmianach.

Pobierz


12. Zgoda Jana Ohlssona na powołanie do Rady Nadzorczej.

Pobierz


13. Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej Jana Ohlssona.

Pobierz


14. Opinia Zarządu o wyłączeniu prawa poboru.

Pobierz


15. Informacja o kosztach związanych z emisją Warrantów.

Pobierz


16. Kontakt: wza@arcticpaper.com